Home

‟TOKAS-Emerging 2023", Tokyo Arts and Space Hongo, Tokyo, 2023

Photo: KATO Ken, Photo courtesy of Tokyo Arts and Space

‟TOKAS-Emerging 2023", Tokyo Arts and Space Hongo, Tokyo, 2023

Photo: KATO Ken, Photo courtesy of Tokyo Arts and Space

"RAM PRACTICE 2021", Tokyo University of the Arts, Yokohama, 2021

Photo: OTSUKA Keita

"MEDIA PRACTICE 19-20", Tokyo University of the Arts, Yokohama, 2020

"Tokyo University of the Arts", Yokohama, 2019

"GEISAI 2019", Tokyo University of the Arts, Ueno, 2019

"OPEN STUDIO 2019", Tokyo University of the Arts, Yokohama, 2019

"MEDIA PRACTICE 18-19", Tokyo University of the Arts, Yokohama, 2019